Výsledky vyhledávání v sekci: Život
  • Jak psát seminárky

    V případě závěrečných prací existuje poměrně dost možností, kde lze získat šablonu či hotové dílo – jedná se jak o knihovny, kde jsou bakalářské a diplomové práce uloženy, tak například o webové stránky jednotlivých škol. V případě ukázky seminárky je ale situace o něco složitější. Jednak samotné školy většinou na svých webech ukázky seminárek nenabízí (už jen pro počet odevzdávaných textů) a zpravidla ani nežádají jejich elektronickou verzi. Na druhou stranu je ovšem poměrně snadné ukázku seminárky si obstarat, jelikož se jimi internet jen hemží a nejrůznějších serverů, které umožňují autorům svá díla poskytnout ke stažení, je nepřeberné množství.Ovšem kvantita ne vždy znamená kvalitu. Pakliže tedy sháníte ukázku seminárky, mělo by Vás zajímat, jakým způsobem dané webové stránky, poskytující tuto službu, fungují. Zda například publikované ukázky seminárek prochází nějakou redakční kontrolou či zda někdo odpovídá za jejich kvalitu. Většinou tomu tak není a můžeme se tak setkat s díly různé kvality. Naštěstí je obvyklé, že před stažením celého textu je k dispozici náhled ukázky seminárky, většinou v podobě úvodu a jedné či dvou kapitol. Již z této části lze poznat, bude-li Vám daná práce k něčemu či nikoli.Dobrá ukázka seminárky by měla být opatřena úvodem, který vymezuje zkoumané téma a cíl autora, k němuž chce dospět. Mnohé se dá poznat také z obsahu či osnovy a konečně i ze samotného textu. Zde je třeba mít na paměti, že ukázky seminárek mohou pocházet jak od středoškoláků tak od vysokoškoláků a záleží tedy na tom, pro jaký stupeň školy dílo zpracováváte.Ukázka seminárky středoškolské se vyznačuje většinou jednodušším textem a méně vytříbeným stylem, někdy se objevují i formulace v 1. osobě jednotného čísla (Například: „Toto téma jsem si vybral, protože …“). Také často chybí jakýkoli poznámkový aparát a odkazy na literaturu. Obsahově se pak jedná v těchto ukázkách seminárek převážně o kompilace několika zdrojů, které nemají ambici vědeckého díla. Spíše jde o jakési „rozsáhlejší referáty“. Naproti tomu ukázky seminárek zpracovávaných pro vysokou školy by měly po obsahové i formální stránce již zcela odpovídat charakteru odborného textu. Tedy jejich sloh by měl být pokud možno věcný a objektivní, formulace by se měly držet trpného rodu, případně 1. osoby množného čísla a neměl by chybět poznámkový aparát.Je také dobré si ujasnit, za jakým účelem si vlastně ukázku seminárky opatřujeme. Obvykle to není kvůli jejímu obsahu. A to z několika důvodů. Za prvé cizí text nelze ve vlastním díle dost dobře použít, obzvláště jedná-li se právě o ukázku seminárky (nevíme, byla-li obhájena, jak byla hodnocena atd.). Za druhé z hlediska vědního oboru takováto díla namnoze nepřinášejí nic nového a tak ani z odborného hlediska nejsou zas až tolik využitelná. Hlavním důvodem pro použití ukázky seminárky je tak většinou spíše formální hledisko – tedy způsob citací a odkazů – a také členění textu případně přístup k problematice. Pokud budu mít zadáno téma a obstarám si ukázku seminárky na téma obdobné, mohu se po seznámení s textem rozhodnout, zda budu postupovat stejným způsobem jako autor ukázky nebo zda zvolím cestu jinou. Stejně tak může ukázka seminárky pomoci, pakliže si nevím rady s uchopením tématu. Pak může sloužit jako svého druhu inspirace (Ovšem pozor na opisování – stejně jako Vy si danou práci může opatřit někdo jiný nebo i vyučující. Vzhledem k tomu, že dnes jsou běžně používané antiplagiátorské programy, byl by takovýto postup krajně nevhodný.).Hlavním přínosem ukázky seminárky je pak právě zmíněné formální hledisko. Dílo může dobře posloužit jako návod, jak používat citace, jak často by se citace měly vyskytovat a v jakém rozsahu, jak by měly vypadat odkazy a konečně jaká by měla být typografická úprava textu. V tomto ohledu dokonce může dobře posloužit i ukázka seminárky ze zcela jiného oboru. Pakliže si ujasníte to, co od ukázky seminárky očekáváte (Přičemž by to nemělo být nikdy jen společné téma, rozhodující by měla být kvalita.) nebude jistě problém si opatřit takový text, který Vám bude ku pomoci při vlastním psaní.

    15. květen 2020 - Napsal: Redakce